Regulamin stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Szczeciński Klub Azji

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Szczeciński Klub Azji i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.
 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w dziedzinie kultury i oświaty na terenie miasta Szczecin i okolic w celach promocji regionu oraz kultury azjatyckiej.
  2. Promowanie i wzmacnianie rozwoju miasta Szczecin poprzez organizowanie i wspieranie projektów naukowych i kulturowych, w szczególności związanych z kulturą azjatycką.
  3. Poszerzanie horyzontów i wiedzy członków klubu z zakresu kultury, historii, polityki i gospodarki krajów azjatyckich i Pomorza Zachodniego.
  4. Promocja miasta Szczecin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  1. Organizację , a także pomoc w organizacji festiwali, imprez kulturalnych i naukowych, spotkań tematycznych i innych projektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Działalność edukacyjną.
  3. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
  4. Publikację artykułów, opinii, informacji o wydarzeniach związanych z kulturą azjatycką
  1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
  2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
  2. Honorowym członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny przysłużyła się do rozwoju stowarzyszenia. Decyzję o przyznaniu statusu członka honorowego podejmuje zarząd w drodze uchwały. Honorowy członek stowarzyszenia jest zwolniony z opłacania składek członkowskich i przysługuje mu jedynie głos doradczy.
  3. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
  1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
  2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
   1. śmierci członka,
   2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
  3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
   1. nie wykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
   3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
   4. niepłacenia składki członkowskiej po dwukrotnym wezwaniu do jej uiszczenia lub zaprzestania
  5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.
  2. Zarząd powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję.
 9. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
  1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
  2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
  3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
  1. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
   2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
   3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
   4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
   5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
   6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
   7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
   8. Zwoływanie Zebrań Członków.
   9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
  2. Zarząd zwołuje zebranie członków przynajmniej raz w roku.
 10. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.
  1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
  2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
   1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
   2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
   3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
   4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
   5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5. 000 zł.
 11. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Regulamin jest również dostępny do pobrania: pobierz regulamin.